Rorátní mše svatá

Po celou dobu adventu mohou věřící v řadě českých kostelů navštívit ranní bohoslužby zvané roráty, které začínají ráno – ještě za tmy. Vyjadřují hlubokou touhu člověka po příchodu světla, které se narodí v Betlémě – po příchodu Krista. Je to ozvěna touhy, která je v každém člověku – setkat se s něčím, co ho přesahuje, něčím, co je hlubší než on sám, s něčím, co ho může naplnit.

Při rorátních mších se obvykle čte z evangelia sv. Matouše o naplnění prorockých předpovědí. Písně, které se během rorátních mší zpívají, jsou inspirovány starozákonními texty, které předpovídají příchod Mesiáše. Často se jedná o melodie gregoriánského chorálu, který byl podložen českým textem. Mnohé z nich vznikly ve středověku či baroku.

Původ těchto ranních mší sahá až do doby Karla IV., který zavedl tradici děkovných mší k Panně Marii. Vstupní antifona z rorátní mše je „Rorate coeli desuper„, „Rosu dejte nebesa shůry„, což je text vyjadřující prosbu o příchod (narození) Ježíše Krista.

Kostel sv. Ignáce, roráty během adventu 1. 12. – 24. 12. 2019

06:08 pondělí-pátek
07:25 pondělí-sobota
06:55 neděle